Библиография На турецком языке

Библиография На турецком языке

Istanbul. Ba§bakanhk Ar§ivi.
Ba§bakanhk Ar§ivi Tapu Tahrir Defterleri.
Fekete Tasnifi,Ba§bakanhk Ar§ivi.
Topkapusarayi Ar§ivi.
Ankara,Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigii,Kuyud-i Kadime Ar§ivi. Acaroglu
M.Tiirker. Gagauzlarin kokeni. Belleten. Ankara. LX111/237. Agustos 1999.
ss.453-487.
Acaroglu M. Tiirker. Tanriover ve Gagauzlar.Turk yurdu.istanbul.Vl/2.
H.S.Tanriover ozel sayisi. §ubat 1967. ss.80-82.
AkdesNimet Kurat. Pe^enek Tarihi. istanbul. 1937.
Akdes Nimet Kurat. IV.-XVIII.yy. Karadeniz kuzeyindeki Turk kavimleri ve
devletleri. Ankara.Dil ve Tarih-Cografya Faktiltesi.1972.
Ahmet Cebeci. Osmanli devletinde Gagauzlar.Turk kiiltiirii. Ankara. XXX/354.
Ekim 1992.
Ahmet Tacemen. Bulgaristan Tiirkleri 1878-1991.Adana. 1991.
Ali Yazicizade. Tiirk£e Sel^ukname ve Oguz boylari damgalari.
Ayni MOellif. Oguzlar (Tiirkmenler).Ankara. 1967.
Baklaci Salih.Bulgaristan’da Gagauzlar, dun ve bugiin.(l 1 .Uluslararasi Gagauz
Kiiltiiru Sempozyumu’na sunulan bildiri. Edirne.l4.X.1996).


Banguoglu T. Oguz lehfesi iizerine. Tiirk Dili Ara§tirmalari Yilligi. 1960.
Burmoy Aleksandr. Turkler Edirneyi ne vakit aldilar (Bulgarcadan TOrkgeye
?eviren Hasan Eren. Belleten. sayi 49).
Dogan Avcioglu. Turklerin Tarihi. C. I-V. Istanbul. 1994-1995.
Cami (Baykurt). Osmanli Ulkesinde Hristiyan Tiirkler.2.bs.istanbul. 1931.
Qevik Hikmet. Tekirdag Yurukleri. istanbul. 1971.
Orkun Huseyin Namik.Eski Turk Yazitlan (T.D.K). istanbul.1936-1941.1-1V.
Dede Korkut kitabi. Уау. M.Ergin. (T.D.K.). Ankara. 1958-1963. 1-11.
Fahrettin Kirzioglu. Kipcaklar. Ankara. 1992.
Faruk Siimer. Oguzlar (Turkmenler). istanbul. 1999.
Faruk Siimer. Gagauzlarin Ash 11.Tiirk Diinyasi Tarih Dergisi. S.53. Mayis
1991.
Dede Korkut. yay.O.$.G6kyay. istanbul. 1938.
Eski Tiirk Yazitlan (Yenisey, Kok-Tiirk, Uygur). ne§.Huseyin N.Orkun. 1939-
1941. istanbul.
IV.XVlll.Yuzyillarda Karadeniz kuzeyindeki Tiirk kavimleri ve devletleri.Dil ve
Tarih -Cografya Fakiiltesi yayinlari.Ankara. 1972.
Gok Turk kaganhgi.DTCFDT 952. X. sayi 1-2.
Gronbech K.Kuman lehcesi sozliigii. Ankara. 1992.
Harun Gtingor. Yunan-Bulgar Kilise Miicadeleleri ve Gagauzlar. Tiirk Kiiltiiru.
S.344.yil: XXlX.Arahk.1991.

Harun Giingor, Mustafa Argun§ah. Diinden Bugiine Gagauzlar. Ankara. 1993.
Ismail Hakki Uzunfar^ili, Enver Ziya Karal. Osmanli Tarihi. c. I-IX. Ankara.
1995-1996.
Jirmunskiy V.M..Sirderya boyunda Oguzlar’a dair izler. Belleten. XXY.sayi 99.
Kalay Emin. Gagauzlarin kokeni ve Trakyada’daki yerle§imleri. (11 .Uluslararasi
Gagauz Kulturu Sempozyumuna sunulan bildiri. Edirne.l4.X.1996).
Kemal H.Karpat. Gagauzlarin Turk Men§ei. 1 .Uluslararasi Turk Folklor
Bildirileri. l.cilt.Genel Konular. K.B.MlFAD.yay. 16. Ankara. 1976.
Kip?ak Tiirk9esi Sozliigu. Ankara. 2003.
Koprulii M.F. Altin kiipeli Oguz beyleri. Azerbaycan Yurt Bilgisi.Istanbul. 1932.11.
Laslo Rasony. Tarihte Tiirkluk. TKAE. Ankara.1988.
Mustecip Ulkusal. Dobruca ve Tiirkler.Ankara. 1987.
Muharrem Ergin. Orhun abideleri. istanbul.1970.
Manov Atanas. Gagauzlar (Hiristiyan Turkler).Ankara.2001.
Mehmed Maksudoglu. Osmanli Tarihi. 1299 -1922. Istanbul. 1999.
Mehmet Eroz. Hiristayanla§an Tiirkler. Ankara. 1983.
Mehmet Altay Koymen. Selfuklu devri Turk Tarihi. Ankara. 1998.
Mustafa Ekincikli.Ttirk Ortodokslar.Basilmami§ doktora tezi. Kayseri.1990.
Oguz etnolojisine ait tarihi notlar. Tiirkiyat Mecmuasi. Nr.1.1925.
Oguz Kagan Destam.yay.W.Bang-G.R.Rahmeti. Istanbul. 1936.
Orkun HOseyin Namik. Oguzlar’a dair. Ankara. 1935.
Osmanli devrinde Anadolu’da Kayilar. Belleten. Xll.sayi 47.
Ozkan Nevzat. Gagavuz tiiri^esi Grameri. Ankara. 1996.
Pertev Naili. Kor-Oglu destani. istanbul.1931.
Tadeuzs Kowalski. Kuzey-Dogu Bulgaristan Tiirkleri ve Turk Dili.E.F.Turk Dili
ve Edebiyati Dergisi. c.3-4. 31 Mart 1949.
Ya§ar Nabi Nayir.Balkanlar ve Tiirkluk. Ankara. 1936.

Все о истории гагаузкого края и не только !

ВверхВверх