Архив рубрики: Библиография На турецком языке

Библиография На турецком языке

Istanbul. Ba§bakanhk Ar§ivi.
Ba§bakanhk Ar§ivi Tapu Tahrir Defterleri.
Fekete Tasnifi,Ba§bakanhk Ar§ivi.
Topkapusarayi Ar§ivi.
Ankara,Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigii,Kuyud-i Kadime Ar§ivi. Acaroglu
M.Tiirker. Gagauzlarin kokeni. Belleten. Ankara. LX111/237. Agustos 1999.
ss.453-487.
Acaroglu M. Tiirker. Tanriover ve Gagauzlar.Turk yurdu.istanbul.Vl/2.
H.S.Tanriover ozel sayisi. §ubat 1967. ss.80-82.
AkdesNimet Kurat. Pe^enek Tarihi. istanbul. 1937.
Akdes Nimet Kurat. IV.-XVIII.yy. Karadeniz kuzeyindeki Turk kavimleri ve
devletleri. Ankara.Dil ve Tarih-Cografya Faktiltesi.1972.
Ahmet Cebeci. Osmanli devletinde Gagauzlar.Turk kiiltiirii. Ankara. XXX/354.
Ekim 1992.
Ahmet Tacemen. Bulgaristan Tiirkleri 1878-1991.Adana. 1991.
Ali Yazicizade. Tiirk£e Sel^ukname ve Oguz boylari damgalari.
Ayni MOellif. Oguzlar (Tiirkmenler).Ankara. 1967.
Baklaci Salih.Bulgaristan’da Gagauzlar, dun ve bugiin.(l 1 .Uluslararasi Gagauz
Kiiltiiru Sempozyumu’na sunulan bildiri. Edirne.l4.X.1996).

Читать далее Библиография На турецком языке